Ústavný zákon č. 542/1992 Zb.Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 110/1992
Platnosť od 08.12.1992
Účinnosť od 08.12.1992