Oznámenie č. 538/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992 do23.10.2000
Zrušený 36/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIII ods. 1 dňom 3. júna 1992.

Pôvodný predpis

03.12.1992