Oznámenie č. 537/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992 do17.12.2001
Zrušený 369/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 29 ods. 2 dňom 22. júla 1992.

Pôvodný predpis

03.12.1992