Nariadenie vlády č. 531/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 260/1992 Zb. o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992
Účinnosť od 03.12.1992

OBSAH