Zákon č. 511/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

Čiastka 102/1992
Platnosť od 16.11.1992 do31.12.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do31.12.2011
Zrušený 563/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 31 pre daň z pridanej hodnoty a § 95 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.