Oznámenie č. 509/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 101/1992
Platnosť od 30.10.1992
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť na základe svojho článku 6 ods. 2 dňom 26. júla 1992.