Oznámenie č. 508/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael

Čiastka 101/1992
Platnosť od 30.10.1992 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom 20. mája 1992.

508

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 19. novembra 1991 bola v Jeruzaleme podpísaná Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom 20. mája 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

o obchodnej a ekonomickej spolupráci
medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Štátu Izrael (ďalej len „zmluvné strany“),

prajúc si podporovať a rozširovať obchod a hospodárske styky medzi oboma krajinami na základe rovnosti a na vzájomný prospech,

uznávajúc prospech vyplývajúci pre zmluvné strany z užšej spolupráce na ekonomickom poli,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany prijmú v rámci ich právneho poriadku zodpovedajúce opatrenia na podporu a uľahčenie obchodu a ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami.

Článok 2

S úmyslom podporovať a uľahčovať obchod medzi oboma krajinami si zmluvné strany vzájomne poskytnú zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod v súlade s GATT a jeho uznanými výnimkami.

Článok 3

1. Obe zmluvné strany si poskytnú najvyššiu možnú mieru liberalizácie na dovozy výrobkov pochádzajúce z druhej krajiny tak, ako sa všeobecne aplikuje na dovozy z tretích krajín.

2. Ak sa niektorý výrobok bude v obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Štátom Izrael dovážať v tak veľkom množstve a za takých podmienok, že by spôsobil alebo hrozil spôsobiť vážnu škodu domácim výrobcom zhodných alebo obdobných výrobkov, obe zmluvné strany uskutočnia príslušné konzultácie vedúce k nájdeniu okamžitého riešenia vyskytnúcich sa problémov. Za výnimočných kritických okolností, kde by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by sa ťažko napravila, môžu sa voči uvedeným dovozom prijať opatrenia v súlade s čl. 19 GATTu.

Článok 4

Dovoz a vývoz tovaru a služieb medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať na základe kontraktov a dlhodobých kontraktov, ktoré budú uzavierané medzi fyzickými a právnickými osobami oboch krajín v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a právnym poriadkom platným v každej z oboch krajín.

Článok 5

Všetky platby vyplývajúce z tejto Dohody sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade s právnym poriadkom každej z oboch krajín.

Článok 6

Každá zmluvná strana v rámci svojej pôsobnosti a v súlade so svojím právnym poriadkom bude napomáhať spoluprácu, medzi iným v týchto oblastiach: priemysel, obchod s tovarom a službami, financie, poľnohospodárstvo, turistika, doprava a spoje, technológia a spoločné akcie v tretích krajinách a ostatné činnosti majúce vzťah k obchodu.

Článok 7

Spolupráca v oblastiach uvedených v článku 6 sa bude okrem iného uskutočňovať prostredníctvom:

a) výmeny disponibilných informácií o obchode a ekonomickom rozvoji v oboch krajinách;

b) vzájomnej výmeny obchodných a technických zástupcov, skupín, delegácií a obchodníkov;

c) ustanovenia a rozvoja joint-ventures;

d) výmeny expertov, poradcov a učňov;

e) výmeny konzultačných služieb;

f) usporadúvania výstav a veľtrhov;

g) akejkoľvek ďalšej formy spolupráce, ktorá sa môže dohodnúť.

Článok 8

V súlade so svojím právnym poriadkom a so zmluvami, ktorými je každá zmluvná strana viazaná, zmluvné strany oslobodila od ciel, daní a iných poplatkov ukladaných pri dovoze a vývoze tento tovar:

- vzorky a propagačné materiály bez komerčnej hodnoty; náradie a predmety potrebné pre montáž alebo opravy za podmienky, že sa také náradie a predmety nepredajú alebo sa s nimi nebude inak disponovať;

- tovar pre stále alebo dočasné veľtrhy a výstavy za podmienky, že sa taký tovar vyvezie späť;

- špeciálne kontejnery a obaly typu používaného v medzinárodnom obchode na základe vratnosti.

Článok 9

Zmluvné strany si v súlade so svojím právnym poriadkom poskytnú príslušnú ochranu proti všetkým formám nekalých obchodných praktík a vynasnažia sa vylúčiť také označovanie vyvážaného alebo dovážaného tovaru, ktoré by mohlo vyvolať omyl, pokiaľ ide o krajinu pôvodu, suroviny, genetický pôvod alebo akosť tohto tovaru.

Článok 10

V záujme rozvíjajúcich sa vzájomných obchodných vzťahov bude každá zmluvná strana priaznivo posudzovať účasť na medzinárodných veľtrhoch v druhej krajine a podporovať a uľahčovať účasť podnikov a firiem svojej krajiny na takých veľtrhoch v druhej krajine.

Článok 11

1. S cieľom napomôcť vykonávanie tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli na zriadení Spoločného výboru zloženého z predstaviteľov oboch krajín.

2. Činnosť Spoločného výboru bude okrem iného zahŕňať:

a) sledovanie plnenia tejto Dohody;

b) skúmanie možností zvyšovania a rozširovania obchodných a hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami;

c) študovanie a predkladanie návrhov na dynamický rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov včítane uzavretia Dohody o zóne voľného obchodu.

Spoločný výbor sa bude schádzať v zásade raz za rok striedavo v Jeruzaleme a v Prahe.

Článok 12

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o nových medzinárodných dohodách, ktoré uzavreli a ktoré by sa mohli týkať druhej strany.

Článok 13

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany vzájomne notifikujú splnenie všetkých právnych podmienok na nadobudnutie platnosti Dohody.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti po dobu päť rokov a zostane platnou aj po tejto dobe, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán písomne neupovedomí 6 mesiacov vopred druhú stranu o svojom úmysle ukončiť platnosť Dohody.

Článok 14

Transakcie uzavreté počas platnosti tejto Dohody, uvedené v článku 4, ktoré sa úplne nerealizovali do doby ukončenia platnosti tejto Dohody, sa splnia podľa ustanovení tejto Dohody.

Článok 15

Túto Dohodu možno revidovať vzájomnou dohodou na základe písomnej žiadosti jednej zo zmluvných strán. Akákoľvek revízia alebo skončenie platnosti tejto Dohody nebude mať dôsledky na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody a vzniknuté pred dátumom takej revízie alebo ukončenia platnosti.

Vyhotovené a podpísané v Jeruzaleme 19. novembra 1991, čo zodpovedá 12. Kislev 5752, v troch vyhotoveniach v českom, hebrejskom a anglickom jazyku, pričom všetky majú rovnakú platnosť. V prípade nejasného výkladu bude rozhodovať anglický text.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Jozef Bakšay v. r.

Za vládu

Štátu Izrael:

David Levy v. r.

Poznámky pod čiarou

)

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.