Oznámenie č. 502/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou

Čiastka 100/1992
Platnosť od 12.11.1992 do22.08.1996
Zrušený 39/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 ods. 1 dňom 15. októbra 1992.

502

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 1. októbra 1991 bola v Paríži podpísaná Zmluva o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 15. septembra 1992.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 ods. 1 dňom 15. októbra 1992.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA

o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika,

prajúc si nadviazať na tradičné zväzky priateľstva a spolupráce medzi oboma krajinami,

potvrdzujúc česko-slovensko-francúzske vyhlásenie zo 17. augusta 1944, v ktorom česko-slovenská a francúzska vláda vyhlásili, že považujú mníchovskú dohodu za neplatnú od samého začiatku,

potvrdzujúc svoju oddanosť všeľudským hodnotám, demokracii, slobode a spravodlivosti,

verné svojim záväzkom vyplývajúcim z medzinárodného práva a najmä z Charty OSN,

potvrdzujúc záväzky, ktoré prevzali v rámci konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, a vedomé si významu rozhodnutí prijatých na Parížskej schôdzke hláv štátov a vlád KBSE,

presvedčené o potrebe definitívne prekonať rozdelenie Európy, najmä vytváraním mechanizmov bezpečnosti a spolupráce na celom európskom kontinente a vedomé si spoločnej zodpovednosti za túto úlohu,

berúc do úvahy právomoci Európskych společenstiev a perspektívy ich vývoja smerom k politickej jednote,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika sa zaväzujú, že budú medzi sebou rozvíjať vo všetkých oblastiach vzťahy spolupráce založené na vzájomnej zhode a dôvere. Budú podporovať porozumenie a priateľstvo medzi svojimi národmi.

2. Na vykonávanie ustanovení tejto Zmluvy Strany budú podľa potreby uzavierať ďalšie dohody a dojednania.

Článok 2

1. Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika sa budú podielať na vytváraní mierovej a solidárnej Európy, v ktorej bude plne zabezpečená úcta k ľudským právam, základným slobodám a zásadám demokracie a právneho štátu.

V tomto zmysle budú rozvíjať politickú a hospodársku spoluprácu na dvojstrannom a mnohostrannom základe. Budú konať tak, aby sa Európa vyvíjala smerom k právnemu a demokratickému spoločenstvu, ktoré by mohlo nadobudnúť formu konfederácie.

2. Francúzska republika sa zaväzuje, že bude podporovať rozvoj úzkych vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskymi spoločenstvami. Bude pomáhať úsiliu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vytváranie predpokladov pre jej plné začlenenie do Európskych spoločenstiev.

3. Záväzky, ktoré vzala na seba Francúzska republika v dvojstranných česko-slovensko-francúzskych dohodách, rešpektujú právomoc Európskych spoločenstiev a ustanovenia prijaté ich inštitúciami.

Článok 3

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika budú spolupracovať pri zachovávaní mieru a posilňovaní bezpečnosti v Európe. V rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe budú pôsobiť na zvýšenie stability na našom kontinente, na ďalšie pokračovanie procesu konvenčného odzbrojenia a zvyšovanie dôvery a otvorenosti založenej na účinnom uplatňovaní zásady dostatočnosti všetkými štátmi, berúc do úvahy všetky podmienky bezpečnosti v Európe. Budú podporovať zriaďovanie štruktúr alebo inštitucionálnych mechanizmov spôsobilých posilňovať účinnosť procesu KBSE a prispievať k zabezpečeniu podmienok skutočnej bezpečnosti pre všetky európske štáty.

Článok 4

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika budú usporadúvať pravidelné konzultácie na rôznych úrovniach, aby tak zabezpečili rozvoj svojich dvojstranných vzťahov a čo najviac zladili svoje stanoviská k medzinárodným otázkam spoločného záujmu.

Za tým účelom sa budú na základe dohody oboch Strán konať stretnutia na najvyššej úrovni.

Ministri zahraničných vecí, ktorí sledujú celkové vykonávanie tejto Zmluvy, sa budú schádzať najmenej raz ročne. Pracovné schôdzky medzi predstaviteľmi oboch ministerstiev zahraničných vecí sa budú konať najmenej raz ročne.

Konzultácie medzi príslušnými ministrami zodpovednými za spoluprácu alebo medzi ich predstaviteľmi sa budú konať pravidelne.

Článok 5

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika budú rozvíjať a prehlbovať svoje styky na vojenskom úseku a budú pravidelne rokovať na dvojstrannom a mnohostrannom základe výmeny názorov o svojich koncepciách v politickej a vojenskej oblasti. Za tým účelom budú podporovať spoločné kontakty ministerstiev zahraničných vecí a obrany, ako aj generálnych štábov oboch štátov.

Článok 6

V prípade, že najmä v Európe vznikne situácia, ktorá podľa mienky jednej zo Strán predstavuje ohrozenie alebo porušenie mieru alebo môže ohroziť jej dôležité bezpečnostné záujmy, môže táto Strana požiadať druhú Stranu, aby sa bezodkladne konali v tejto veci vzájomné konzultácie. Strany sa budú usilovať o docielenie spoločného stanoviska o prostriedkoch na vyriešenie situácie.

Článok 7

1. Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika budú podporovať rozvoj vzájomnej hospodárskej a finančnej spolupráce, najmä v oblastiach, ktoré majú prednostný význam pre ich budúcnosť a pre perspektívu vytvárania európskeho celku.

2. Strany budú podporovať nadväzovanie priamych stykov medzi hospodárskymi subjektmi oboch krajín a budú sa usilovať o zlepšovanie podmienok pre činnosť podnikov druhej Strany na svojom území. Budú najmä prijímať opatrenia na vzájomnú podporu a ochranu investícií. Osobitnú pozornosť budú venovať projektom spolupráce týkajúcej sa menších a stredných podnikov.

3. Na uľahčenie prechodu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na trhové hospodárstvo a na podporu jej hospodárskeho rozvoja budú Strany prikladať osobitný význam nadväzovaniu zodpovedajúcej spolupráce tak na dvojstrannom, ako aj na mnohostrannom základe. Táto spolupráca bude zahŕňať najmä vzdelávanie činiteľov hospodárskeho a spoločenského života.

4. Strany sa budú usilovať na dvojstrannom základe i v európskom meradle o rozvíjanie všetkých infraštruktúr, čo bude napomáhať ich zbližovanie a ich spoluprácu, najmä v oblasti dopravy, pôšt, telekomunikácií a energetiky.

5. Strany budú spolupracovať so zreteľom na svoje vzájomné záujmy a v spojení s ďalšími štátmi v rámci mnohostranných hospodárskych a finančných inštitúcií, najmä s Medzinárodným menovým fondom, so Svetovou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

Článok 8

1. Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika vedené prianím prispievať k rozkvetu európskej kultúry a vzdelanosti otvorenej všetkým národom kontinentu, budú posilňovať svoju spoluprácu v oblasti vedy, výskumu, techniky, výchovy a kultúry. Budú uľahčovať priamy styk medzi výskumnými pracovníkmi a laboratóriami oboch štátov za účelom vypracovania spoločných projektov, ako aj výmenu vedecko-technických poznatkov medzi oboma štátmi. Osobitná pozornosť sa bude venovať rozvoju spolupráce v oblasti zdravotníctva.

2. Strany budú podporovať rozvoj výuky francúzskeho jazyka v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a českého a slovenského jazyka vo Francúzsku. Osobitný význam prikladajú jazykovému vzdelávaniu, ktoré je nevyhnutným predpokladom trvalej spolupráce, ako aj vzájomného poznávania kultúry ich národov.

3. Strany budú podporovať výmeny medzi strednými a vysokými školami tak na úrovni pedagógov, ako aj študentov a vypracúvanie spoločných vedeckých projektov so zreteľom na zodpovedajúce európske programy.

4. Na zabezpečenie lepšieho poznávania medzi českým a slovenským ľudom na jednej strane a francúzskym na druhej strane, Strany budú podporovať rozvoj umeleckých výmen. Budú napomáhať spoluprácu v oblasti oznamovacích prostriedkov, ako aj šírenie kníh a tlače partnerskej krajiny.

5. Strany budú uľahčovať prístup svojich výskumných pracovníkov do archívov, knižníc a výskumných ústavov spadajúcich do ich právomoci.

6. Každá Strana bude prispievať k činnosti kultúrnych inštitúcií alebo stredísk druhej Strany.

7. Strany budú spolupracovať pri zabezpečovaní ochrany európskeho kultúrneho dedičstva a pri jeho udržiavaní. Osobitnú pozornosť budú venovať historickým pamiatkam a pamätným miestam.

Článok 9

Vedomé si významu ochrany životného prostredia Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika sa budú usilovať o rozšírenie spolupráce v tejto oblasti.

Článok 10

1. Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika budú podporovať spoluprácu medzi parlamentmi a členmi parlamentov oboch štátov.

2. S prihliadnutím na ústavné usporiadanie oboch štátov budú Strany podporovať priame styky a rozvoj spolupráce na všetkých úrovniach, a pokiaľ ide o Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, najmä na úrovni republík.

3. Strany budú v rovnakom duchu uľahčovať spoluprácu medzi politickými, spoločenskými a odborovými organizáciami oboch krajín.

Článok 11

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika budú napomáhať stykom medzi občanmi oboch štátov, najmä výmenu mládeže.

Budú sa usilovať o prijatie opatrení, ktoré budú prispievať k rozvoju vzájomnej turistiky.

Článok 12

1. Česká a Slovenská Federatívna Republika a Francúzska republika budú rozvíjať spoluprácu v oblasti práva a justície.

2. Strany budú spolupracovať v boji proti organizovanej zločinnosti, najmä proti terorizmu, obchodu s drogami, ako aj proti nezákonnej preprave kultúrnych majetkov cez hranice.

Článok 13

Ustanovenia tejto Zmluvy sa nijako nedotýkajú zmluvných vzťahov s tretími štátmi a nie sú namierené proti žiadnemu z nich.

Článok 14

1. Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsať dní po výmene ratifikačných listín, ku ktorej dôjde v Prahe.

2. Táto Zmluva je uzavretá na desať rokov. Jej platnosť sa bude mlčky predlžovať vždy o päť rokov, pokiaľ jedna zo Strán písomne neoznámi druhej Strane pri dodržaní lehoty jedného roka pred uplynutím príslušnej doby platnosti svoje rozhodnutie vypovedať túto Zmluvu.

Dané v Paríži 1. októbra 1991 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:

Václav Havel v. r.

Jiří Dienstbier v. r.

Za Francúzsku republiku:

Francois Mitterrand v. r.

Edith Cresson v. r.

Roland Dumas v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.