Oznámenie č. 502/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou

Čiastka 100/1992
Platnosť od 12.11.1992 do22.08.1996
Zrušený 39/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 ods. 1 dňom 15. októbra 1992.

Pôvodný predpis

12.11.1992