Vyhláška č. 50/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. a nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole

(v znení č. 505/1992 Zb., 23/1994 Z. z.)

Čiastka 11/1992
Platnosť od 31.01.1992 do31.01.2002
Účinnosť od 18.02.1994 do31.01.2002
Zrušený 26/2002 Z. z.