Zákon č. 487/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992 do23.07.1996
Účinnosť od 27.10.1992 do23.07.1996
Zrušený 222/1996 Z. z.