Oznámenie č. 486/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave

Čiastka 96/1992
Platnosť od 26.10.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 ods. 1 dňom 28. mája 1992.