Úplné znenie č. 481/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)

Čiastka 96/1992
Platnosť od 26.10.1992