Oznámenie č. 464/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Gruzínsko o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 93/1992
Platnosť od 15.10.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom podpisu.