Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky

Čiastka 92/1992
Platnosť od 01.10.1992
Účinnosť od 01.10.1992 do04.08.1998