Vyhláška č. 455/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program

Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 25.09.1992 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.