Oznámenie č. 437/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kirgizsko a obchodno-ekonomických vzťahov a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992 do16.05.1995
Zrušený 217/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 dňom podpisu.

437

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 13. mája 1992 bola v Biškeku podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kirgizsko a obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kirgizsko a obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Republiky Kirgizsko, ďalej len „zmluvné strany“,

uznávajúc veľký význam tradičných obchodno-ekonomických vzťahov, snažiac sa rozvíjať vzťahy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Kirgizsko,

berúc na vedomie zmeny prebiehajúce v ekonomike oboch štátov,

spravujúc sa princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a medzinárodného práva, dohodli sa takto:

Článok 1

Účastníci vonkajších ekonomických vzťahov štátov zmluvných strán, ďalej len „subjekty“, uskutočňujú zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľnej mene, podľa bežných svetových cien a princípov, používaných v medzinárodnom obchode a finančnej praxi v celom komplexe obchodno-ekonomických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Kirgizsko.

Článok 2

Každý zmluvná strana poskytne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod výrobkom pochádzajúcim z územia štátu druhej zmluvnej strany. Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na:

a) výhody poskytnuté niektorou zmluvnou stranou susedným štátom pri prihraničnom obchode,

b) výhody, ktoré požíva niektorá zo zmluvných strán v dôsledku jej členstva v colnej únii alebo v zóne voľného obchodu, alebo na výhody vyplývajúce z dohody uzavretej jednou zo strán a smerujúce k založeniu colnej únie alebo zóny voľného obchodu,

c) výhody poskytované Republikou Kirgizsko štátom Spoločenstva nezávislých štátov.

Článok 3

Vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie služieb medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Kirgizsko sa budú uskutočňovať na základe kontraktov, uzavieraných medzi česko-slovenskými a kirgizskými subjektmi oprávnenými na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti.

Konkrétne podmienky dodávok, ceny tovaru a poskytovaných služieb budú dojednávať subjekty v týchto občianskoprávnych zmluvách na základe bežných svetových cien s použitím bežnej praxe medzinárodného obchodu včítane uzavieranie bártrových obchodov.

Článok 4

S cieľom uskutočňovania obchodných a ekonomických vzťahov, nevyhnutných pre obe zmluvné strany, budú objemy a sortiment tovaru a poskytovaných služieb v základnom rozsahu ustanovené v zoznamoch tovaru a služieb na každý rok.

Zmluvné strany berú na vedomie, že uvedené zoznamy tovaru a služieb sú informatívnej povahy a neobmedzujú subjekty v uzavieraní zmlúv na dodávky tovaru a služieb iného sortimentu.

Sortiment a objem tovaru a poskytovaných služieb na každý následujúci rok sa budú odsúhlasovať a spresňovať v zoznamoch najneskôr do 30. septembra bežného roka.

Článok 5

Zmluvné strany budú prijímať opatrenia na vytvorenie nevyhnutných podmienok pre uzavieranie a realizáciu zmlúv na dodávky tovaru a poskytovanie služieb.

Článok 6

Česko-slovenská obchodná banka a. s. a splnomocnená banka Republiky Kirgizsko dohodnú spôsob zúčtovania platieb vyplývajúcich z tejto Dohody.

Po dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán sa budú v jednotlivých prípadoch prerokúvať možnosti uskutočňovania platieb medzi subjektmi v národnych menách ich štátov, pokiaľ také operácie nie sú v rozpore s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 7

Platby za všetky druhy neobchodných operácií sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene. Po dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán sa budú posudzovať možnosti použitia národných mien pri zúčtovaní jednotlivých druhov platieb neobchodnej povahy.

Článok 8

Zmluvné strany budú v súlade s právnym poriadkom svojich štátov napomáhať prehĺbenie hospodárskej a vedeko-technickej spolupráce. Táto spolupráca bude okrem vzájomného obchodu zahŕňať rozšírenie kooperácie výroby, vytváranie spoločných podnikov, medzinárodných spoločností a organizácií, rozvoj cestovného ruchu a takisto rozvíjanie a zavádzanie iných progresívnych foriem spolupráce, bežných vo svetovej ekonomike.

Článok 9

Tovar, ktorý sa bude dodávať v súlade s touto Dohodou, sa môže reexportovať do tretích štátov iba s predchádzajúcim písomným súhlasom vývozcu.

Článok 10

Výsledky vedecko-technických prác získané spoločne subjektmi štátov zmluvných strán nemožno odovzdávať tretím osobám a zverejňovať bez súhlasu týchto subjektov.

Článok 11

Na účely posúdenia priebehu plnenia tejto Dohody sa budú splnomocnení zástupcovia zmluvných strán v prípade potreby stretávať v Prahe a Biškeku.

Článok 12

Záväzky, ktoré vyplývajú z tejto Dohody, sa nedotýkajú záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých pred podpisom tejto Dohody medzi Československom a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Článok 13

Táto Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať so súhlasom zmluvných strán.

Článok 14

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na dobu neurčitú, pričom každá zo zmluvných strán ju môže nótou vypovedať. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia nóty o výpovedi.

Dané v Biškeku 13. mája 1992, vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, kirgizskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Ľubomír Marták CSc. v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Za vládu

Republiky Kirgizsko:

Michail Ivanovič Pariškura v. r.

námestník predsedu Štátnej komisie

pre zahranično-ekonomické vzťahy

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.