Oznámenie č. 429/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

Čiastka 85/1992
Platnosť od 31.08.1992 do08.12.1992
Zrušený r1/c111/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1992.