Oznámenie č. 420/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 68 odseku 2 dňom 14. októbra 1966 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe toho istého článku a odseku dňom 8. apríla 1992.

Pôvodný predpis

21.08.1992