Zákon č. 42/1992 Zb.Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách

Čiastka 9/1992
Platnosť od 28.01.1992
Účinnosť od 01.01.2008
Redakčná poznámka

Právne nároky vlastníkov [§ 14 písm. b) a § 33a] možno preukázať do 31. decembra 1995(zavedené zákonom č. 565/1992 Zb.)