Oznámenie č. 409/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách

Čiastka 82/1992
Platnosť od 14.08.1992 do20.01.1994
Zrušený 2/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Predmetným výnosom sa sprístupňujú hygienické požiadavky na dovážaný poľnohospodársky a potravinársky tovar. Uverejnený je pod č. 6/1992 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR, účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia.