Oznámenie č. 401/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992 do22.11.2004
Zrušený 32/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom podpisu.

Pôvodný predpis

24.07.1992