Vyhláška č. 391/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb.

Čiastka 78/1992
Platnosť od 12.08.1992
Účinnosť od 12.08.1992

OBSAH