Oznámenie č. 384/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprav Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie

Čiastka 77/1992
Platnosť od 31.07.1992