Vyhláška č. 381/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami

Čiastka 77/1992
Platnosť od 31.07.1992 do30.06.1998
Účinnosť od 31.07.1992 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH