Oznámenie č. 365/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel

Čiastka 74/1992
Platnosť od 10.07.1992
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 27. februára 1991 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

Pôvodný predpis

10.07.1992