Oznámenie č. 352/1992 Zb.Oznámenie Federálne ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 279/1990 Zb., ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.

352

Federálne ministerstvo dopravy vydalo po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov výnos zo 6. mája 1992 č. 18 809/92-220, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 279/1990 Zb., ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a na Štátnej leteckej inšpekcii.

Distribúciou výnosu je poverené Riadenie letovej prevádzky ČSFR, Letecká informačná služba - letisko Praha - Ruzyně, PSČ 160 08.