Oznámenie č. 352/1992 Zb.Oznámenie Federálne ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 279/1990 Zb., ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.

Pôvodný predpis

30.06.1992