Vyhláška č. 340/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Čiastka 71/1992
Platnosť od 01.07.1992
Účinnosť od 01.07.1992

OBSAH

ČÁST PRVNÍ (§ 1 - § 9)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1992 Aktuálne znenie