Úplné znenie č. 336/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)

Čiastka 69/1992
Platnosť od 03.07.1992