Úplné znenie č. 332/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)

Čiastka 67/1992
Platnosť od 01.07.1992 do31.12.2002
Zrušený 395/2002 Z. z.