Oznámenie č. 328/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných (úradných) pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Pakistanskej islamskej republiky

Čiastka 66/1992
Platnosť od 30.06.1992
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 3. januárom 1992.

328

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 2. decembra 1991 bolo v Islamabáde dojednané výmenou nót Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných (úradných) pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Pakistanskej islamskej republiky. Dojednanie nadobudlo platnosť 3. januárom 1992.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad pakistanskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

Islamabád 2. decembra 1991

Excelencia,

za účelom posilnenia priateľských vzťahov medzi Pakistanskou islamskou republikou a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou mám tú česť navrhnúť Vašej Excelencii v mene svojej vlády uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a úradných pasov Pakistanskej islamskej republiky a pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tohto znenia:

Článok 1

1. Štátni príslušníci Pakistanskej islamskej republiky držitelia platného diplomatického alebo úradného pasu môžu cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zdržiavať sa v nej tri mesiace bez víza.

2. Štátni príslušníci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky držitelia platného diplomatického alebo služobného pasu môžu cestovať do Pakistanskej islamskej republiky a zdržiavať sa v nej tri mesiace bez víza.

Článok 2

1. Občania Pakistanskej islamskej republiky členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, oficiálni zástupcovia v medzinárodných vládnych organizáciách majúcich sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia delegácií Pakistanskej islamskej republiky vysielaní na medzinárodné rokovania na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo úradného pasu, môžu sa zdržiavať na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dobu svojho pridelenia bez víz. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených občanov Pakistanskej islamskej republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo úradného pasu.

2. Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území Pakistanskej islamskej republiky, oficiálni zástupcovia v medzinárodných vládnych organizáciách majúcich sídlo na území Pakistanskej islamskej republiky alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia delegácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vysielaní na medzinárodné rokovania na území Pakistanskej islamskej republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu sa zdržiavať na území Pakistanskej islamskej republiky po dobu svojho pridelenia bez víz. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu.

Článok 3

Osoby uvedené v článkoch 1 a 2 môžu prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

Týmto Dojednaním nie je dotknuté právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť na území druhého zmluvného štátu je nežiadúca.

Článok 5

Každý zmluvný štát môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tohto Dojednania. Prerušenie a jeho ukončenie sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.

Článok 6

Zmluvné štáty si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických, úradných a služobných pasov, včítane údajov o ich použiteľnosti, a to minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 7

Toto Dojednanie sa dojednáva na neurčitý čas. Každý zmluvný štát ho môže vypovedať pri dodržaní lehoty troch mesiacov. Vypovedanie sa druhému zmluvnému štátu oznámi diplomatickou cestou.

Ak návrhy obsiahnuté v tejto nóte sú prijateľné pre vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, bude táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie tvoriť Dojednanie medzi oboma vládami o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a úradných pasov Pakistanskej islamskej republiky a pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré nadobudne platnosť tridsiaty deň po výmene nót.

Prijmite, Excelencia, opätovné ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

V Islamabáde 2. decembra 1991

Excelencia,

mám česť sa odvolať na nótu Vašej Excelencie z 2. decembra 1991, ktorej text je takýto:
„Excelencia,

za účelom posilnenia priateľských vzťahov medzi Pakistanskou islamskou republikou a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou mám tú česť navrhnúť Vašej Excelencii v mene svojej vlády uzavretie Dojednania o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a úradných pasov Pakistanskej islamskej republiky a pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tohto znenia:

Článok 1

1. Štátni príslušníci Pakistanskej islamskej republiky držitelia platného diplomatického alebo úradného pasu môžu cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zdržiavať sa v nej tri mesiace bez víza.

2. Štátni príslušníci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky držitelia platného diplomatického alebo služobného pasu môžu cestovať do Pakistanskej islamskej republiky a zdržiavať sa v nej tri mesiace bez víza.

Článok 2

1. Občania Pakistanskej islamskej republiky členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, oficiálni zástupcovia v medzinárodných vládnych organizáciách majúcich sídlo na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia delegácií Pakistanskej islamskej republiky vysielaní na medzinárodné rokovania na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo úradného pasu, môžu sa zdržiavať na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dobu svojho pridelenia bez víz. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených občanov Pakistanskej islamskej republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo úradného pasu.

2. Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území Pakistanskej islamskej republiky, oficiálni zástupcovia v medzinárodných vládnych organizáciách majúcich sídlo na území Pakistanskej islamskej republiky alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia delegácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vysielaní na medzinárodné rokovania na území Pakistanskej islamskej republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu sa zdržiavať na území Pakistanskej islamskej republiky po dobu svojho pridelenia bez víz. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov uvedených občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu.

Článok 3

Osoby uvedené v článkoch 1 a 2 môžu prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

Týmto Dojednaním nie je dotknuté právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť na území druhého zmluvného štátu je nežiadúca.

Článok 5

Každý zmluvný štát môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tohto Dojednania. Prerušenie a jeho ukončenie sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.

Článok 6

Zmluvné štáty si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických, úradných a služobných pasov, včítane údajov o ich použiteľnosti, a to minimálne tridsať dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 7

Toto Dojednanie sa dojednáva na neurčitý čas. Každý zmluvný štát ho môže vypovedať pri dodržaní lehoty troch mesiacov. Vypovedanie sa druhému zmluvnému štátu oznámi diplomatickou cestou.

Ak návrh obsiahnutý v tejto nóte je prijateľný pre vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, bude táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie tvoriť Dojednanie medzi oboma vládami o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a úradných pasov Pakistanskej islamskej republiky a pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré nadobudne platnosť tridsiaty deň po výmene nót.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil svojou najhlbšou úctou.“.

V odpovedi mám česť oznámiť, že predchádzajúci návrh je prijateľný pre vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a že táto nóta a nóta Vašej Excelencie, na ktorú sa odpovedá, vytvorí Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, úradných a služobných pasov medzi oboma vládami a ktorej účinnosť nastane 30 dní od tejto nóty.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil svojou najhlbšou úctou.

Karel Kovanda v. r.

Generálny sekretár

Abdul Basit Haqquani
námestník ministra
zahraničných vecí
Pakistanskej islamskej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňujú slovenské preklady.