Zákon č. 313/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992
Účinnosť od 25.06.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.06.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.06.1992