Zákon č. 306/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992
Účinnosť od 25.06.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.06.1992 Aktuálne znenie