Vyhláška č. 304/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyporiadaní nárokov z odberných poukazov podniku zahraničného obchodu Tuzex a zostatkov účtov v nich vedených

Čiastka 62/1992
Platnosť od 23.06.1992
Účinnosť od 01.07.1992