Zákon č. 295/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe

(v znení č. 277/1994 Z. z.(nepriamo), 221/1996 Z. z.(nepriamo), 222/1996 Z. z.(nepriamo), 515/2003 Z. z.)

Čiastka 61/1992
Platnosť od 11.06.1992
Účinnosť od 01.01.2004