Zákon č. 263/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Čiastka 56/1992
Platnosť od 10.06.1992
Účinnosť od 01.01.1993 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z.