Zákon č. 262/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.

(v znení č. 136/1995 Z. z.)

Čiastka 56/1992
Platnosť od 10.06.1992
Účinnosť od 01.07.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1995 136/1995 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.1992 - 30.06.1995

Pôvodný predpis

10.06.1992