Oznámenie č. 210/1992 Zb.Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na územi mesta Košíce

Čiastka 41/1992
Platnosť od 15.05.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

210

Generálny prokurátor Slovenskej republiky

vydal podľa § 30 ods. 2 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov výnos z 24. marca 1992 č. I Spr 51/92, Por. č. 4/1992 o obvodných prokuratúrach na území mesta Košice.

Podľa označeného výnosu obvodnými prokuratúrami na území mesta Košice sú:

Obvodná prokuratúra Košice I.

Obvodná prokuratúra Košice II.

Obvodná prokuratúra Košice I. a Obvodná prokuratúra Košice II. v obvodoch príslušných obvodných súdov Košice I. a Košice II. plnia úlohy okresnej prokuratúry.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, na všetkých krajských, okresných a im na roveň postavených prokuratúrach v Slovenskej republike.