Oznámenie č. 210/1992 Zb.Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na územi mesta Košíce

Čiastka 41/1992
Platnosť od 15.05.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis

15.05.1992