Oznámenie č. 204/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a vzťahuje se na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis

13.05.1992