Oznámenie č. 203/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a vzťahuje se na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

203

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos č. 5599/1992 zo dňa 9. apríla 1992, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 2 zo dňa 20. decembra 1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úprav č. 1 zo dňa 5. marca 1979, č. 3 zo dňa 8. júna 1983, č. 3 zo dňa 27. septembra 1985 a výnosu č. 1 zo dňa 15. októbra 1987 a výnosov Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechnika č. 2 zo dňa 14. októbra 1988, č. 3 zo dňa 24. októbra 1988, č. 2 zo dňa 26. júna 1990 a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 5914/1990 zo dňa 27. decembra 1990.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a vzťahuje se na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nahliadnuť na MH SR, MPSV SR a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.