Ústavný zákon č. 188/1992 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992
Účinnosť od 05.06.1992
Redakčná poznámka

Ustanovenie čl. 1 nadobúda účinnosť dňom volieb do Slovenskej národnej rady.