Vyhláška č. 183/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Čiastka 38/1992
Platnosť od 30.04.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 30.04.1992 do31.12.1996
Zrušený 206/1996 Z. z.

OBSAH