Vyhláška č. 180/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie

Čiastka 38/1992
Platnosť od 30.04.1992
Účinnosť od 30.04.1992