Oznámenie č. 170/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

170

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

vydalo podľa § 95 a § 123 ods. 2 písm. b) bod č. 1. a ods. 4 Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.) po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos z 18. marca 1992 č. 90/1992-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. januára 1991 č. 4801/1991-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov (č. 153/1971 Zb.).

Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a na okresných a krajských súdoch Slovenskej republiky.