Vyhláška č. 15/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov

Čiastka 3/1992
Platnosť od 16.01.1992 do31.12.1999
Účinnosť od 16.01.1992 do31.12.1999
Zrušený 87/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.01.1992 - 31.12.1999 r1/c28/1992 Zb.