Oznámenie č. 149/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách

Čiastka 32/1992
Platnosť od 09.04.1992 do31.07.1998
Zrušený 277/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.