Oznámenie č. 133/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 3. aprílom 1992 a bude publikovaný vo Finančnom spravodajcovi Slovenskej republiky číslo 1/1992.

133

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

vydalo podľa § 31 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 574/1991 Zb. výnos o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti.

Výnos upravuje financovanie rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti; poskytovanie účelových dotácií, zdroje financovania a spôsob odovzdávania dokončených stavieb a objektov do užívania.

Výnosom sa zrušuje výnos o financovaní komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti, vydaný Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom financií ČSR a Ministerstvom financií SSR z 12. decembra 1987 uverejnený pod číslom 33/1987 vo Finančnom spravodajcovi č. 6-7 zo dňa 23. decembra 1987, registrovaný v Zbierke zákonov v čiastke 26/1987 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť 3. aprílom 1992 a bude publikovaný vo Finančnom spravodajcovi Slovenskej republiky číslo 1/1992.

Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na obvodných úradoch v Slovenskej republike.