Oznámenie č. 133/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 3. aprílom 1992 a bude publikovaný vo Finančnom spravodajcovi Slovenskej republiky číslo 1/1992.